Tipsa chefen

Vad är ett kollektivavtal? Kort sagt är det en skriftlig deal mellan arbetsgivare och arbetstagare som innebär att samma regler gäller för alla. Nio av tio svenska löntagare omfattas redan av kollektivavtal – men i kommunikationsbranschen är det bara två av tio. Ett kollektivavtal är såklart inte den enda vägen till en schysst arbetsmiljö, men det är en gemensam och stabil grund att stå på.

Unionen är ett av de vanligaste fackförbunden i mediebranschen och också det avtal som vi, Oh My, är anslutna till. Avtalet är omfattande. Över 160 sidor. Och kan tyckas ganska knepig att ta sig igenom. Vi har därför valt ut de paragrafer i avtalet vi tycker är mest relevanta för en anställd, sammanfattat dessa och helt enkelt slaktat resten. Blir du nyfiken och vill grotta ner dig djupare i paragraferna så finns det fullständiga kollektivavtalet att läsa här. Det rekommenderar vi varmt.

Det kan vara bra att veta att Unionens kollektivavtal oftast är ett minimiavtal – man kan med andra ord komma överens om bättre, men inte sämre, villkor.


Avtal om allmänna anställningsvillkor

§ Avtalets omfattning

Avtalet gäller för de som är anställda tjänstemän i ett företag som är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen eller Medieföretagen. 

Det finns några undantag. Om du har uppnått pensionsålder eller om du vill arbeta utomlands behöver du ta kontakt med din närmsta chef för att få veta vad som gäller för dig. 

Om du är på en längre tjänsteresa eller har din bas i ett annat land så ska villkoren ändras innan genom en överenskommelse eller ett särskilt tjänstereglemente.

§ Anställning

Från och med 1 nov 2017 är det kollektivavtalets anställningsformer som gäller framför de som finns i LAS (Lagen om anställningsskydd). Det betyder att din arbetsgivare inte kan anställa dig i någon annan anställningsform än vad som anges i kollektivavtalet. 

Det finns vissa undantag när det gäller olika former av visstidsanställningar och det kan du läsa mer om i originalavtalet på Unionens hemsida

Anställning tillsvidare

En tillsvidareanställning är en fast anställning. Med andra ord har avtalet inget slutdatum. En fast anställning ger dig ett starkt skydd och kan bara avslutas från din arbetsgivares sida genom en uppsägning som är sakligt grundad. Vad är då en saklig grund? Arbetsbrist är det vanligaste skälet. En annan kan vara personliga skäl (arbetsvägran, frånvaro, stöld eller misshandel för att exemplifiera). Men som anställd kan du såklart alltid säga upp dig när du vill.

Tidsbegränsad anställning 

Om din chef och du på förhand har bestämt hur länge anställningen ska pågå kallas det tidsbegränsad anställning. Det kan vara ett vikariat eller en avtalad viss tid. Man kan normalt sett inte anställas i mindre än sju dagar, om inte lokala avvikelser har förhandlats fram. Studenter kan alltid anställas för enstaka dagar eller timmar.  

Det finns inget maxtak för hur många anställda i avtalad visstid som kan finnas. Däremot finns ett anställningsskydd, en så kallad omvandlingsregel, som sätter en gräns för hur länge en person kan vara visstidsanställd. Omvandlingsregeln betyder att en avtalad visstid eller ett vikariat automatiskt övergår i en tillsvidareanställning om man varit anställd i mer än 36 månader under en femårsperiod. Det finns inget krav på att anställningstiden ska vara sammanhängande, utan det är möjligt med ett eller flera avbrott under femårsperioden. 

Provanställning

En provanställning får användas när syftet är att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning efter prövotiden och att det finns ett behov hos företaget för just den tjänsten. Ett företag kan alltså inte anställa tre personer på prov samtidigt för en och samma fasta tjänst.  

§ Allmänna förhållningsregler

Lojalitet 

Att du ska vara lojal mot din arbetsplats är en grundläggande del i ditt anställningsavtal. Lojalitetsplikten innebär att du inte får göra något som skadar eller försvårar för verksamheten. Du har också tystnadsplikt när det gäller uppgifter du har fått tillgång till som din arbetsgivare varit tydlig med inte får spridas vidare. 

Viktigt att komma ihåg är att du inte har en grundlagsskyddad yttrandefrihet så som offentliganställda har. Om du har kritik mot arbetsplatsen måste den därför först och främst tas upp med arbetsgivaren. Om kritiken kommer ut via till exempel sociala medier och du inte har pratat med din arbetsgivare kan det ses som du har för avsikt att skada verksamheten. En förtroendevald har dock ett litet större utrymme att rikta kritik.

Ett exempel på där din arbetsgivare bryter mot lojalitetsplikten kan vara om någon har påpekat missförhållanden som inte har rättats till. Det kan vara saker som handlar om arbetsmiljö, mobbning eller diskriminering. 

Konkurrerande verksamhet 

Så länge du är anställd får du inte ägna dig åt någon typ av konkurrerande verksamhet. Det gäller även förberedelse till konkurrerande verksamhet. En sambo/make/maka till dig får heller inte bedriva konkurrerande verksamhet. I de fallen måste din arbetsgivare visa på att det finns risk för skada för företaget på grund av att en närstående får insyn i verksamheten. Du har däremot rätt att på din fritid ägna dig åt extrauppdrag, som inte konkurrerar med verksamheten. 

Förtroendeuppdrag

Du har rätt att ta statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag.

§ Övertidskompensation

Övertid är all tid som du arbetar utöver din ordinarie arbetstid, oavsett om du jobbar heltid eller deltid. I första hand ska du se till att övertiden har godkänts innan, annars kan det hända att arbetet i efterhand inte godkänns som övertid.

Angående övertid är det ganska vanligt att det finns lokala överenskommelser, men det allra vanligaste är att övertiden kompenseras i pengar eller med ledig tid (kompledighet). 

§ Restidsersättning

Du har rätt till restidsersättning, även för resor till och från kurser och konferenser som beordrats i tjänsten. Undantag gäller de som saknar rätt till övertidsersättning (som förhandlat bort övertid för fler semesterdagar). 

Det är vanligt att det finns lokala överenskommelser även när det gäller restidsersättning. Restid är den tid utanför ordinarie arbetstid som går åt för att resa från företaget till den bestämda platsen inklusive väntetider mellan olika färdsätt, som till exempel tågbyten.

§ Semester

Din semester styrs av semesterlagen (SemL) som ger dig rätt till 25 dagars semester per år. Rätt till betald ledighet får man efter intjänande dagar (tjänas in från 1 april till 31 mars året därpå). Har du inte tjänat in några semesterdagar så har du rätt till obetald semester. Det kan du dock välja att avstå och då har arbetsgivare en skyldighet att se till att det finns arbetsuppgifter för den perioden. Du har rätt att spara fem betalda semesterdagar per semesterår i fem år. 

Det finns några saker som kallas semesterlönegrundande frånvaro. Det innebär att du inte ”förlorar” dina semesterdagar under denna typ av frånvaro. Det kan vara saker som sjukdom, föräldraledighet, VAB eller ledighet vid risk för överföring av smitta. 

Semesterlön och semesterersättning

Du kanske har upptäckt att du får en högre lön under semestern? Det kallas semesterlön. Det innebär att du behåller din fasta månadslön plus att det för varje semesterdag utgår ett semestertillägg på 0,8 % av den aktuella månadslönen. Låter det märkligt? Från början bygger det på att alla ska få chansen återhämta sig under en semester och att man då ska ha det lite bättre ekonomisk än vanligt.  

Semesterersättning är något annat och betalas oftast ut vid avslutad anställning (slutlön) och är en ersättning för varje betald semesterdag som inte tagits ut. 

§ Sjuklön

Sjuklönelagen innebär att din arbetsgivare betalar för de 14 första kalenderdagarna i varje sjukperiod. Från och med dag 15 övertar Försäkringskassan ansvaret och betalar sjukpenning till dig. Den är 80 % av förlorad inkomst. Din arbetsplats fyller på med en sjuklön, 10 %.

Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig så fort som möjligt. Om du är sjuk längre än 14 dagar är det arbetsgivaren som meddelar Försäkringskassan. Blir du sjuk under semestern ska du också anmäla och eventuellt avbryta och skjuta fram din semester enligt semesterlönegrundande frånvaro. 

En deal om tjänstledighet eller kompledighet avbryts inte automatiskt av en sjukanmälan, utan då måste du själv komma överens med arbetsgivaren om att avbryta ledigheten och påbörja en sjuklöneperiod.

Viktigt att komma ihåg är att du inte har någon skyldighet att uppge sjukdomsorsak vare sig enligt lag eller avtal, men det kan ju vara av ömsesidigt intresse. Din arbetsgivare har skyldighet att utreda dig om du varit sjuk mer än fyra veckor eller om du själv begär det. Utredningen lämnas till Försäkringskassan. 

Från 1 januari 2019 ersattes karensdagen med en ny regel som kallas karensavdraget. Det bygger på att fullt avdrag görs för frånvaro upp till 20 procent av veckoarbetstiden, vilket vid en veckoarbetstid på 40 timmar per vecka ger maximalt 8 timmar karensavdrag. Som innan alltså? Nej, skillnaden är att karensavdraget kan göras andra dagar än den första frånvarodagen. 

Ledighet reglerad i lag

I Socialförsäkringsbalken finns några särskilda regler som ger dig rätt att vara ledig vid exempelvis vård av svårt sjuk närstående, ledighet av trängande familjeskäl (olycksfall, sjukdom), rätt till bibehållna anställningsformer under uppsägningstiden, ledighet som förtroendeman, rätt till ledighet vid utbildning, tjänstgöring vid försvaret, föreningsuppdrag, starta eget företag m.m. 

Utvecklingsavtalet

Du som facklig medlem har rätt att på betald tid, högst 5 timmar per år, delta i den lokala fackklubbens möten. Klubbens styrelsemedlemmar har rätt att arbeta fackligt på arbetstid.

§ Permission

Permission är ledighet med bibehållen lön och kan godkännas av arbetsgivaren via en ansökan. Det används oftast under en del av en dag, och ska beviljas, om till exempel en nära anhörig blir akut sjuk eller hastigt avlider. Om du får en arbetsrelaterad skada så är det också rimligt att ansöka om permission för besök hos läkare eller till exempel sjukgymnast.  

Du har rätt till ledighet för tillfällig VAB (Vård av barn) om barnet är under 12 år (16 år för barn med funktionshinder). Då får du ersättning från Försäkringskassan. 

 

§ Tjänstledighet

Tjänstledighet är ledighet utan lön. Det finns ingen laglig rätt till tjänstledighet utan det är dina chefer som avgör om du får ledigt. Ansökan ska alltid vara skriftlig och innehålla orsak och tidsperiod. Om du till exempel har sökt en utbildning som du inte vet om du kommer in på så bör det stå med i ansökan att du kommer plugga under förutsättning att du blir antagen. 

§ Föräldralön

Är du hemma på grund av graviditet, förlossning eller adoption och har graviditetspenning eller föräldrapenning har du också rätt till föräldralön (om du varit anställd i minst ett år). Den betalas ut under högst sex månader. Storleken på din föräldralön beror på din anställningstid när föräldraledigheten tas ut samt din månadslön. Om du ska vara föräldraledig så ska du meddela det senast två månader innan start.                                                        

Intermittent föräldraledighet

Du har rätt att vara föräldraledig på deltid med stöd av föräldraledighetslagen, dock gäller endast rätten till föräldralön enligt avtal under två till sex månaders sammanhängande föräldraledighet. Ska du från start och hela föräldraledigheten igenom endast vara föräldraledig på deltid kan du och din arbetsgivare komma överens innan om hur bland annat föräldralön ska betalas ut. 

Tillfällig föräldraledighet

Ledighet med tillfällig föräldrapenning kan förekomma om ditt barn är sjukt (VAB), om den som är föräldraledig med barnet är sjukt, vid besök på BVC eller för den förälder som inte föder barnet, så kallad ”10 dagars ledighet”.            


§ 
Uppsägning

Lagen om anställningsskydd (LAS)

En tillsvidareanställning upphör genom att du säger upp dig, blir uppsagd eller går i pension. En uppsägning ska ha saklig grund genom arbetsbrist eller personliga skäl. Om du blir uppsagd av personliga skäl ska din arbetsgivare berätta för dig och den lokala fackklubben minst två veckor i förväg. Om fackklubben tycker att skälet inte har saklig grund kan de ta vidare ärendet med arbetsgivaren. 

En visstidsanställning upphör sällan innan den avtalade tiden. Du och din arbetsgivare kan dock komma överens om att anställningen ska avslutas i förtid. Om en uppsägning sker gäller samma som vid fast anställning – det ska vara sakligt grundat. 

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Arbetsgivaren ska på eget initiativ informera fackklubben om alla händelser som kan innebära arbetsbrist, omorganisationer, minskade intäkter m.m. Din arbetsgivare ska då begära förhandling med fackklubben innan något beslut fattas. Om parterna inte kommer överens vid förhandling avgör ändå arbetsgivaren själva om förändringen fortsatt är nödvändig. 

Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

LAS reglerar turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Turordningen bestäms av varje anställds sammanlagda anställningstid. Längre anställningstid ska gå före, under förutsättning att den anställde har de kvalifikationer som krävs vid till exempel en omplacering.  

Det finns möjlighet att skapa lokala överenskommelser som avviker från lagens turordningsregler både vid uppsägning och rätt till återanställning.

Uppsägning från din sida

Enligt LAS har du en månads uppsägningstid vid anställning i mindre än två år och två månaders uppsägning om du varit anställd i mer än två år. Uppsägningen bör göras skriftligt. 

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Enligt kollektivavtalet har du olika lång uppsägningstid beroende på hur länge du varit anställd. Har du till exempel varit anställd i mindre än två år är uppsägningstiden en månad, medan om du varit anställd i sex till åtta år är uppsägningstiden fyra månader. Uppsägningstiden kan förkortas eller förlängas via en överenskommelse i ditt anställningsavtal.

Uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt grundad och skriftlig. Beskedet ska även innehålla vad du behöver tänka på om du vill ogiltighetsförklara uppsägningen.

Avbrytande av provanställning

En provanställning kan avbrytas utan saklig grund av både av arbetstagaren och arbetsgivaren före prövotiden är slut. 

Avbrytande av vikariat eller avtalad visstid

En tidsbegränsad anställning kan sägas upp innan den avtalade tiden. Tjänsten upphör en månad efter att arbetstagaren eller arbetsgivare lämnat en skriftlig ansökan.

Avtal om uppsägning av tidsbegränsad anställning

Regeln är att anställningen upphör när den avtalade anställningstiden är slut. För att en uppsägning ska vara möjlig så ska det finnas med i avtalet att anställningen är uppsägningsbar. 

Uppnådd pensionsålder – upphörande av anställning

När du blir 67 år behöver inte arbetsgivaren lämna besked om att anställningen ska upphöra, utan den upphör automatiskt. Om du eller arbetsgivaren vill att anställningen ska fortsätta även efter 67-årsdagen så måste man komma överens om det.

 

Kollektivavtalets – bilagor 

Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag

Kort sagt så innebär Flexpension att arbetsgivaren (från 1 nov 2017) betalar in en kompletterande premie till ITP-planen (0,7 % av din lön). Det gäller mellan du är 25 år till pensionsålder. Du har möjlighet att avstå avsättning till Flexpension via överenskommelse. Du får då höjd fast lön som motsvarar aktuell premienivå. Du kan även avtala om ytterligare avsättningar till Flexpension utöver den som görs idag. 

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän

Arbetstidsavtalet mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen ersätter arbetstidslagen i sin helhet, men i många fall har lagens regler förts in i avtalet i oförändrat skick, eller med mindre justeringar. Arbetstidsavtalet fungerar som ett skydd för dig mot för stora uttag av arbetstid. Arbetstidens längd och förläggning är viktiga arbetsmiljöfrågor. 

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden utgörs i normalfall av dagarbetstid, måndag-fredag, antingen med fasta angivna tider eller ett flextidssystem. 

Rast

När arbetsdagen är längre än fem timmar har du rätt till rast. Rast och paus är två olika saker. En rast bör inte vara kortare än 30 min och inte längre än 60 min (lunch). Under en rast har du rätt att lämna arbetsplatsen och du har ingen arbetsskyldighet. Paus ingår i arbetstid. Syftet är att under en kort stund ta ett break från arbetet.

Avtal om kompetensutveckling

Alla anställda har rätt till, och ett eget ansvar, att kontinuerligt utvecklas i arbetet. Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för det. Kompetensutveckling ska premieras och bör vara en del i lönerevision. 

 

Lön

Löneprocess

Löneprocessen utarbetas av arbetsgivare och bevakas av fackklubben, som ska se till att processen går rätt till för medlemmarna, i första hand. 

Lönesättning

Lönerna ska vara individuella. Du som anställd ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad du behöver göra för att höja din lön. Bedömningen ska ske så objektivt det går och ska givetvis vara könsneutrala. Varje arbetsgivare har egna kriterier för lönesättning.


*Gäller endast anställda som är medlemmar i Unionen*
Innan slutgiltigt lönebesked ges till dig ska fackklubben se till att processen och lönesamtalet gått rätt till, samt att den nya lönen stämmer väl överens med bilden som du själv har. Om inte, så kan klubben hjälpa dig vidare. 

Löneförhållanden

– Det ska finnas en löneskillnad mellan arbetsledande anställda och anställda som inte har en specialistbefattning. 

– Man ska ha lika lön för lika arbete, oavsett kön, om inte löneskillnaderna beror på saker som gäller för den individuella lönesättningen. 

– Anställda med lång erfarenhet ska inte ha en ogynnsam löneutveckling i förhållande till anställda med kortare erfarenhet.

– Anställda som är eller har varit föräldralediga ska inte, på grund av ledigheten, ha en ogynnsam löneutveckling i förhållande till andra anställda. 

 

Utvecklingsavtal 

Kort sagt så innebär utvecklingsavtalet att det ska finnas medbestämmande i företaget så att de anställdas kunnande och erfarenheter tas tillvara.

 

Ladda ner det uppdaterade kollektivavtalet här!

Oh Mys grundare Niclas Wikström och vd Sara Thun Arodén om schysst som framgångsfaktor

Spännande!

Ladda ner Det uppgraderade kollektivavtalet som PDF och tipsa chefen!

Nästa steg